Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 28 december 2016
Postcode en huisnummer:
4891NV 22

Verordening Geurhinder en veehouderij Nieuwe Akker Rijsbergen

Logo Zundert

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18-10-2016;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 23-11-2016;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet geurhinder en veehouderij;

overwegende dat de wet de mogelijkheid biedt om kortere afstanden en andere waarden voor geurbelasting vast te stellen zolang een goed woonklimaat gegarandeerd blijft en hierdoor de ontwikkelingen voor veehouderijen en het bestaande leefklimaat niet worden aangetast.

b e s l u i t :

Vast te stellen: Verordening Geurhinder en veehouderij Nieuwe Akker Rijsbergen.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • a.

  Geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;

 • b.

  Geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

 • c.

  Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, laden of wegen van dieren;

 • d.

  Vergunning: omgevingsvergunning met de activiteit milieu als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, sub e;

 • e.

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 3 van de wet wordt aangewezen: locatie Nieuwe Akker te Rijsbergen kadastraal gemeente Rijsbergen, sectie B, nummers 3889, 3890, 4645, 4642 en 4736 (gedeeltelijk);

 • 2.

  Voor de gebiedsindeling wordt verwezen naar bijlage 1 'situering plangebied en receptorpunten'.

Artikel 3: Waarde voor de geurbelasting

Op grond van artikel 6, lid 1 van de wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 bedraagt de waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een gevoelig object in het plangebied Nieuwe Akker in Rijsbergen 5,0 odour units per kubieke meter lucht.

Artikel 4: Waarde voor vaste afstand

Op grond van artikel 6, lid 3 van de wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de wet, bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object in plangebied Nieuwe Akker in Rijsbergen te minste 50 meter.

Artikel 5: In werkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 6: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Geurhinder en veehouderij Nieuwe Akker Rijsbergen..

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 13-12-2016

De raad voornoemd.

De griffier, De voorzitter,

drs. J.J. Rochat L.C.Poppe-de Looff