Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 27 juni 2018

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening (Wro), de bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" met functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf” te wijzigen in de bestemming “Wonen”, ten behoeve van de Rucphenseweg 40a te Klein Zundert.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) binnen de bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" met de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch - voormalig agrarisch bedrijf” te wijzigen in de bestemming "Wonen".

 

Locatie

Rucphenseweg 40a te Klein Zundert.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende zes weken van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 ter inzage bij de gemeente Zundert (Markt 1, 4881 CN Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPrucphenseweg40a-OW01).

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). De zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van naam, adres, handtekening en datum. Ook moet worden aangegeven op welk plan de zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden gemaakt. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via tel. 076 – 599 56 00.