Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
maandag 2 juli 2018

Verkeersbesluit instellen parkeerverbod ter hoogte van Prinsenstraat 27 t/m 31 te Zundert

Logo Zundert

 

Aanhef

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

 

Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2018” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

 

Type verkeersbesluit

Het betreft een verkeersbesluit ten behoeve van plaatsing van verkeerstekens.

 

Vereiste van besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover er daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Doelstelling van besluit

Met het verkeersbesluit worden de volgende belangen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beoogd:

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

- het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu.

 

Wegcategorie

De betreffende weg is aangeduid als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom.

 

Weggebruikers

Het verkeersbesluit heeft betrekking op:

- bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto.

- bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede bus.

- bestuurders van een gelede vrachtwagen.

 

Overwegingen

Op 15 mei 2018 is een verzoek ontvangen voor het instellen van een parkeerverbod langs het trottoir ter hoogte van Prinsenstraat 27 t/m 31 te Zundert.

 

Als de parkeerplaatsen vol zijn, wordt regelmatig langs het trottoir geparkeerd, waardoor de inrit en de parkeerplaatsen slecht bereikbaar zijn.

 

Door het parkeerverbod worden geen parkeerplaatsen onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. Parkeren was op deze plaats is eigenlijk al verboden, omdat dit leidt tot het blokkeren van de vrije doorgang van het overige gemotoriseerde verkeer.

 

De betreffende weg is in beheer bij de gemeente Zundert.

 

Het treffen van een verkeersmaatregel is een normale maatschappelijke ontwikkeling waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

 

Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op 12 juni 2018 positief advies gegeven.

 

BESLUIT

Instellen van een parkeerverbod aan de Prinsenstraat te Zundert, aan de zijde van en tussen de huisnummer 27 en 31.

 

Plaatsen verkeersbord E01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Zundert, 12 juni 2018

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

adjunct-directeur

C.L.C. Verberne

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.