Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 11 juli 2018

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Onder de Mast”

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 maart 2018 het bestemmingsplan "Onder de Mast te Zundert” (gewijzigd) heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Korte omschrijving van het plan

Het bestemmingsplan biedt een juridisch-planologisch kader voor een herontwikkeling van de gronden van de voormalige bibliotheek Zundert-Rucphen aan Onder de Mast 1 in Zundert. Ter plaatse zijn zeven grondgebonden wooneenheden voorzien.

 

Wijzigingen

Over het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de gemeenteraad zienswijzen naar voren gebracht, welke zijn beantwoord in een nota van zienswijzen. De zienswijzen hebben echter geen aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan. Een aangenomen amendement is wel aanleiding geweest voor een wijziging ten aanzien van de parkeersituatie. De verbeelding daarop is zodanig aangepast dat aan de voorzijde van de vijf geprojecteerde woningen aan ‘Onder de Mast’ meerdere parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 12 juli 2018 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis aan de Markt 1 te Zundert. Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website.

 

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende, die over het ontwerp-bestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 13 juli 2018 tot en met donderdag 23 augustus 2018. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.