Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 11 juli 2018

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, de bestemming "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" met functieaanduiding “intensieve veehouderij” te wijzigen in de bestemming “Wonen”, ten behoeve van de Kalmthoutsebaan 11 te Wernhout

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bestemming "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" met functieaanduiding “intensieve veehouderij” te wijzigen in de bestemming "Wonen".

 

Locatie

Kalmthoutsebaan 11 te Wernhout

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken van 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 ter inzage bij de gemeente Zundert (Markt 1, 4881 CN Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPkalmthoutsebaa11-OW01).

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 599 5600.