Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 18 juli 2018

Ontwerp vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied (vierde veegplan)

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied” ter inzage wordt gelegd.

 

Inhoud in het kort

In het plan worden enkele ambtshalve aanpassingen op de planverbeelding doorgevoerd (Rucphenseweg 48 te Zundert, Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen, Zwart Moerken 12 te Rijsbergen en Rucphenseweg 24 te Zundert) Tevens worden er nog enkele ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt (Oekelsebaan 11, 13 en 15 te Zundert, Lepelstraat 11 te Achtmaal, Achtmaalseweg 137a te Zundert, Kraaiheuvelstraat 1 te Achtmaal, Meirseweg 56 te Zundert en Wernhoutseweg naast huisnummer 75 te Zundert).

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 19 juli 2018 tot en met woensdag 29 augustus 2018 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis aan de Markt 1 te Zundert. Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website.

 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-5995600).

 

Vervolgprocedure

Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van de vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (vierde veegplan). In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Zundert, 18 juli 2018.