Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 25 juli 2018

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel’ te wijzigen in de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ ten behoeve van de vormverandering van een agrarisch bedrijf, al dan niet met een nadere aanduiding, voor het perceel aan de locatie Ettenseweg 70 te Rijsbergen

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel’ te wijzigen in de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ ten behoeve van de vormverandering van een agrarisch bedrijf, al dan niet met een nadere aanduiding.

 

Locatie

Ettenseweg 70 te Rijsbergen

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende zes weken van 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018 voor een ieder ter inzage bij de gemeente Zundert (Markt 1, 4881 CN Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPEttenseweg70-OW01).

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). De zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van naam, adres, handtekening en datum. Ook moet worden aangegeven op welk plan de zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden gemaakt. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via tel. 076 – 599 5600.