Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 5 september 2018Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a Wro, de bestemming "Agrarisch - Boomteeltontwikkelingsgebied" te wijzigen in de bestemming “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” ten behoeve van de vergroting van een agrarisch bedrijf voor het perceel gelegen aan Waaijenbergstraat 4 a te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bestemming "Agrarisch - Boomteeltontwikkelingsgebied" te wijzigen in de bestemming "Agrarisch – Agrarisch bedrijf" ten behoeve van de vergroting van een agrarisch bedrijf.

 

Locatie

Waaijenbergstraat 4 a te Zundert

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende zes weken van 6 september 2018 tot en met 17 oktober 2018 ter inzage bij de gemeente Zundert (Markt 1, 4881 CN Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPwaaijenbergstr4a-OW01).

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 599 5600.