Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
donderdag 18 oktober 2018Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen Oranjeplein te Zundert

Logo Zundert

 

Aanhef

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

 

Type verkeersbesluit

Het betreft een verkeersbesluit ten behoeve van plaatsing van verkeerstekens.

 

Vereiste van besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover er daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Doelstelling van besluit

Met het verkeersbesluit worden de volgende belangen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beoogd:

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu.

 

Wegcategorie

De betreffende weg is aangeduid als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom.

 

Weggebruikers

Het verkeersbesluit heeft betrekking op:

- bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto.

- bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede bus.

- bestuurders van een gelede vrachtwagen.

 

Overwegingen

In de huidige situatie is een laadpaal aanwezig. Om te kunnen garanderen dat de laadpaal ook gebruikt kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen, is één parkeerplaats gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

Sinds de realisatie van de laadpaal en de gereserveerde parkeerplaats is het aantal elektrische voertuigen toegenomen.

 

Om beter te kunnen garanderen dat de laadpaal ook daadwerkelijk kan worden gebruikt is het gewenst ook de parkeerplaats aan de andere zijde te reserveren voor elektrische voertuigen.

 

Door de aanwijzing worden een parkeermogelijkheid op het Oranjeplein onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. De parkeerdruk op het Oranjeplein (gemeten in 2015) is niet zodanig hoog, dat het onttrekken van een één parkeerplaats tot knelpunten leidt.

 

De betreffende wegen zijn in beheer bij de gemeente Zundert.

 

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op 21 augustus 2018 positief advies gegeven.

 

BESLUIT

Naast de bestaande parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen op het Oranjeplein te Zundert, een extra parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, door plaatsing van een onderbord met 2 schuin naar beneden gerichte pijlen, onder het bestaande verkeersbord E04 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Zundert, 2 oktober 2018

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2018 namens dezen,

adjunct-directeur

C.L.C. Verberne

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.