Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 24 oktober 2018Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 25 oktober 2018 tot en met 5 december 2018 het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’ ter inzage ligt. Het voorontwerp en de daarbij behorende stukken, waaronder het concept beeldkwaliteitsplan, liggen ter inzage bij de bij de gemeente (Markt 1 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

 

Op 30 oktober 2018 wordt tevens een inloopavond georganiseerd. Deze vindt plaats bij Bedaf Stallenbouw BV, aan de Buntweg 2 te Achtmaal. Tussen 19:00 uur en 20:30 uur bent u van harte welkom. Tijdens de inloopavond zal het plan worden toegelicht, kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Inhoud in het kort

Doel van dit plan is de uitbreiding van een bestaand bedrijf en de realisatie van maximaal 2 bedrijfspercelen voor lichte bedrijvigheid. Het plangebied is gelegen aan de rand van de kern Achtmaal, op gronden tussen de Buntweg, Achtmaalseweg en Turfpad. Binnen het plan is de mogelijkheid opgenomen om op één van de percelen een bedrijfsverzamelgebouw – met ruimte voor maximaal 5 bedrijfsunits – op te richten, waarmee kan worden voorzien in de ruimtevraag van bedrijven die als ‘bedrijf aan huis’ in de kern van Achtmaal niet verder kunnen groeien. Een opwaardering (verbreding) van het Turpad, ter ontlasting van de kruising bij Den Thuur, maakt tevens onderdeel uit van het plan.

 

De vigerende bestemmingsplannen ‘Bestemmingsplan Buitengebied Zundert’, ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ en ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat de vigerende bestemmingsplannen ter plaatse worden herzien.

 

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen het plan en diens bijbehorende stukken tijdens de openingsuren inzien.

 

Daarnaast kan eenieder gedurende de terinzagelegging een mondelinge of een schriftelijke inspraakreactie indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakreactie dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen worden ingekomen reacties behandeld en voorgelegd aan het college. Deze zal een besluit nemen of het bestemmingsplan verder in procedure wordt gebracht, eventueel gewijzigd naar aanleiding van inspraakreacties. Bij een positief besluit wordt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen. Als de zienswijze termijn voorbij is wordt aan de raad een voorstel gedaan tot het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In geval van vaststelling van het bestemmingsplan komt deze nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan, voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of hier redelijkerwijs niet toe instaat waren, nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.