Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 23 januari 2019Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo

Logo Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

 

Soort activiteit: oprichten van een corsobouwplaats

Locatie: Beekzicht te Zundert

 

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking, van 24 januari tot en met 6 maart 2019, ter inzage bij de gemeente Zundert (Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.OVcbpporteind-VS01)

 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking beroep instellen. Een beroepschrift kan worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Tevens kunt u op grond van artikel 8:81 Awb, als onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk beroepschrift/verzoek bent u griffierecht verschuldigd.

 

Ingevolge artikel 3:18 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert tevens bekend dat er geen zienswijzen bij hen naar voren zijn gebracht naar aanleiding van de tervisielegging van de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.