Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 30 januari 2019Verordening commissie voor de bezwaarschriften

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zundert,

 

Ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13-11-2018;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 18-12-2018;

 

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 84 van de Gemeentewet;

 

 

besluiten:

 

 

vast te stellen: “Verordening commissie voor de bezwaarschriften”

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

b. commissie: commissie voor de bezwaarschriften;

c. de wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke bepalingen

Artikel 2. De commissie

 

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van:

  • a.

   bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten genomen door of namens de bestuursorganen van de Belastingsamenwerking West-Brabant en het Werkplein Hart van West Brabant;

  • b.

   gevallen waarvan het bestuursorgaan heeft ingestemd met een verzoek tot rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter;

  • c.

   bezwaarschriften die betrekking hebben op ambtenarenzaken.

 

Artikel 3. Samenstelling commissie

 

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste 2 leden.

 • 2.

  De leden van de commissie mogen geen deel uitmaken van een bestuursorgaan van de gemeente Zundert, mogen niet werkzaam zijn bij of onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zundert vallen en mogen geen functies vervullen waardoor hun onafhankelijke positie kan worden aangetast.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 

Artikel 4. Secretariaat

 

Het secretariaat van de commissie en haar kamers wordt uitgevoerd door één of meerdere secretarissen werkzaam voor of in opdracht van de gemeente Zundert.

 

Artikel 5. Zittingsduur

 

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden voor een periode van 4 jaar benoemd. Deze periode kan aansluitend éénmalig met 4 jaar worden verlengd. Herbenoeming voor een nieuwe periode is mogelijk als na beëindiging van een zittingsperiode tenminste 4 jaar zijn verstreken.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen tot in de opvolging is voorzien.

 

Artikel 6. Kamers

 

 • 1.

  De commissie kan kamers instellen, die belast worden met het horen van de bezwaarmakers en het verwerend orgaan.

 • 2.

  De commissie bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.

 • 3.

  Elke kamer bestaat uit:

  • a.

   een kamervoorzitter overeenkomstig artikel 7:13 van de wet, zijnde de voorzitter of één van de leden van de commissie, uit haar midden aangewezen en;

  • b.

   tenminste één ander lid, door de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 4.

  In uitzonderlijke gevallen van overmacht kan de voorzitter van een kamer alleen horen.

 

Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift

 

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst geregistreerd.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen zeven werkdagen in handen van de commissie gesteld.

 

Artikel 8. Bemiddeling

 

De commissie en de secretaris onderzoeken of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

 

Artikel 9. Uitoefening van bevoegdheden

 

De secretaris oefent, namens de commissie, voor de toepassing van deze verordening de bevoegdheden uit die voortvloeien uit de volgende artikelen van de wet:

a. artikel 2:1, tweede lid;

b. artikel 6:6, voor wat betreft het stellen van een termijn aan de indiener waarbinnen het verzuim van artikel 6:6 kan worden hersteld;

c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

d. artikel 7:4, tweede lid;

e. artikel 7:6, vierde lid.

 

Artikel 10. Vooronderzoek

 

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris zijn bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris kunnen uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

 

Artikel 11. Hoorzitting

 

 • 1.

  De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 

Artikel 12. Uitnodiging zitting

 

 • 1.

  De secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste 10 dagen voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de secretaris verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de secretaris op dit verzoek wordt uiterlijk 5 dagen voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De secretaris is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als bedoeld in het eerste tot en met derde lid.

 

Artikel 13 Quorum

 

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

 

Artikel 14. Niet-deelneming aan de behandeling

 

De voorzitter en de leden van de commissie nemen geen deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

 

Artikel 15. Openbaarheid zitting

 

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden dat nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen de openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting met gesloten deuren plaats.

 • 4.

  Als gewichtige redenen worden in ieder geval persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard aangemerkt.

 

Artikel 16. Verslaglegging

 

 • 1.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 van de wet kan ook worden gemaakt door middel van een geluidsopname. Op verzoek van belanghebbenden wordt de geluidsopname aan hen verstrekt.

 • 2.

  Indien één van de aanwezigen zwaarwegende bezwaren heeft tegen het maken van een geluidsopname, kan de voorzitter besluiten dat in plaats hiervan een schriftelijk verslag wordt opgesteld. Dit verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder op de zitting is voorgevallen en kan verwijzen naar de op de zitting overgelegde bescheiden.

 • 3.

  Er wordt op basis van de geluidsopname een schriftelijk verslag gemaakt wanneer het verwerende orgaan dat nodig acht voor zijn besluitvorming of wanneer een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in het geval van een (hoger) beroepsprocedure.

 • 4.

  Het schriftelijk verslag als bedoeld in lid 2 en 3 wordt ondertekend door de voorzitter.

 

Artikel 17. Nader onderzoek

 

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek door de secretaris laten uitvoeren.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist binnen twee weken op dit verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 18. Raadkamer en advies

 

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  Indien er op basis van artikel 6 van deze verordening meerdere kamers zijn ingesteld, rapporteert de kamervoorzitter of het lid aan de raadkamer over de kamerzitting.

 • 3.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 4.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 5.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 6.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 7.

  Het advies wordt door de (kamer)voorzitter en de secretaris ondertekend.

 

Artikel 19. Uitbrengen advies

 

Het advies wordt, onder medezending van het verslag of de geluidsopname als bedoeld in artikel 16, tijdig uitgebracht aan het verwerend orgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 

Artikel 20: Honorarium en reis- en verblijfkosten

 

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een door het college te bepalen honorarium en vergoeding van reis- en verblijfkosten.

 

Artikel 21. Jaarverslag

 

De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit over de behandeling van de bezwaarschriften in het voorafgaande kalenderjaar.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 22. Intrekking

 

De bezwaarschriftenverordening gemeente Zundert 2003, vastgesteld op 18 november 2003, wordt ingetrokken.

 

Artikel 23. Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 24. Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie voor de bezwaarschriften.

 

 

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 15-01-2019,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff