Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 13 februari 2019Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van het woningbouwplan ‘Wernhoutseweg 120-122’ en ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens is om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onderdeel 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van vijf appartementen en vier grondgebonden woningen met de daarbij behorende voorzieningen ter hoogte van Wernhoutseweg 120-122 te Wernhout. De voorgenomen vergunningverlening ziet op het bouwen van bouwwerken (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

 

Voor de bouw van de appartementen is het college van burgemeester en wethouders tevens voornemens hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 110 a van de Wet geluidhinder vast te stellen.

 

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder en de bij die ontwerp-besluiten behorende stukken liggen met ingang van 14 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor aan Bredaseweg 2 te Zundert. Voor inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via www.zundert.nl of tel. 076-599 56 00. De ontwerp-omgevingsvergunning is ook raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging, dus tot en met 27 maart 2019, zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen over de ontwerp-besluiten. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen na een telefonische afspraak (076-5995600) worden ingebracht bij het cluster Projecten van het programma Omgeving & Maatschappij.