Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 27 februari 2019Nader besluit (art. 6:19 Awb) inz. bestemmingsplan “Business Centre Treeport”

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken hierbij bekend dat de gemeenteraad, in zijn vergadering van 27 november 2018 heeft besloten het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Business Centre Treeport’ te wijzigen. De wijzigingen zijn reeds opgenomen in de verbeelding en de planregels op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het wijzigingsbesluit ligt bovendien met ingang van donderdag 28 februari 2019 tot en met donderdag 11 april 2019 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor aan de Bredaseweg 2 te Zundert.

 

Het college heeft het wijzigingsbesluit toegezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er staat in beginsel geen afzonderlijk beroep tegen het wijzigingsbesluit open. De Afdeling zal het wijzigingsbesluit van rechtswege betrekken bij de behandeling van de reeds tegen het bestemmingsplan ingestelde beroepen. Belanghebbenden die eerder geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht, kunnen geen beroep instellen tegen het bestemmingsplan en daarmee ook niet tegen het wijzigingsbesluit, tenzij het hen redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet eerder tegen het bestemmingsplan naar voren hebben gebracht. Als u door de wijzigingen wordt geraakt in uw belang, terwijl u eerder niet werd geraakt, dan kunt u alsnog beroep bij de Afdeling instellen tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn daarvoor bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 1 maart 2019 tot en met donderdag 11 april 2019.

 

Ook op het wijzigingsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing, wat betekent dat de beroepsgronden in een beroepschrift moeten worden opgenomen, dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en dat na afloop van de beroepstermijn een beroepschrift niet meer kan worden aangevuld.