Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 6 maart 2019Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "Bedrijven Turfpad te Achtmaal" ter inzage wordt gelegd.

 

Inhoud in het kort

Doel van dit plan is de uitbreiding van een bestaand bedrijf en de realisatie van maximaal 2 bedrijfspercelen voor lichte bedrijvigheid. Het plangebied is gelegen aan de rand van de kern Achtmaal, op gronden tussen de Buntweg, Achtmaalseweg en Turfpad. Binnen het plan is de mogelijkheid opgenomen om op één van de percelen een bedrijfsverzamelgebouw – met ruimte voor maximaal 5 bedrijfsunits – op te richten, waarmee kan worden voorzien in de ruimtevraag van bedrijven die als ‘bedrijf aan huis’ in de kern van Achtmaal niet verder kunnen groeien. Een opwaardering (verbreding) van het Turpad, ter ontlasting van de kruising bij Den Thuur, maakt tevens onderdeel uit van het plan.

 

De vigerende bestemmingsplannen ‘Bestemmingsplan Buitengebied Zundert’, ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ en ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat de vigerende bestemmingsplannen ter plaatse worden herzien.

 

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verhuizen en (ver)bouwen – Bestemmingsplannen – (voor)ontwerp'.

 

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 56 00).

 

Vervolgprocedure

Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.