Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 6 maart 2019Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Kruispad 14 te Rijsbergen

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf’ te wijzigen naar de bestemming ‘Bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – volièrebouw/verandabouw’.

 

Locatie

Kruispad 14 te Rijsbergen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en het ontwerpwijzigingsplan liggen gedurende zes weken van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 ter inzage bij de gemeente Zundert (tijdelijk bezoekadres: Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPkruispad14-OW01).

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 599 5600.