Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 maart 2019Ontwerp-omgevingsvergunning Wernhoutseweg 135, De Valk te Wernhout en ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project:

• het realiseren van een supermarkt, 12 appartementen en 4 grondgebonden woningen met bijbehorende voorzieningen aan de Wernhoutseweg 135 en 135a te Wernhout.

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 12 december 2018 ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen en planologisch strijdig gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

 

Voor de bouw van de appartementen en woningen is het college van burgemeester en wethouders tevens voornemens hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 110 a van de Wet geluidhinder vast te stellen.

 

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder, de ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en bijbehorende stukken, waaronder de door de gemeenteraad van Zundert op 15 januari 2019 afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, liggen met ingang van donderdag 14 maart 2019 gedurende 6 weken voor eenieder tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor aan de Bredaseweg 2 te Zundert. Voor inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via www.zundert.nl of tel. 076-5995600. De ontwerp-omgevingsvergunning is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging, dus tot en met 24 april 2019, zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen over de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen na een telefonische afspraak (076- 5995600) worden ingebracht bij het cluster Projecten van het programma Omgeving & Maatschappij.

 

Een zienswijze kan mede betrekking hebben op de ontwerp-verklaring van de gemeenteraad dat met het project kan worden ingestemd. Een schriftelijke zienswijze moet daarover gericht worden aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak.