Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 3 juli 2019Voorontwerpbestemmingsplan "De Groene Kamers fase 2" te Rijsbergen

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 4 juli 2019 voor de duur van zeven weken op het gemeentekantoor aan de Bredaseweg 2 te Zundert, ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan "De Groene Kamers fase 2" te Rijsbergen en het bijbehorende concept beeldkwaliteitsplan. Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van maximaal 41 grondgebonden woningen in de 'oksel' van de Ettenseweg en de Bredaseweg te Rijsbergen.

 

Het plan is eveneens digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

 

Inspraak

Gelet op de Inspraakverordening gemeente Zundert 2016 kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn (t/m 21 augustus 2019), een schriftelijke ofmondelingeinspraakreactie op het voorontwerp en concept beeldkwaliteitsplan naar voren brengen. Schriftelijkeinspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Tevens wordt een inloopavond georganiseerd op woensdag 10 juli 2019. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur bent u van harte welkom in de Harmoniezaal van Café Marktzicht in Rijsbergen (ingang via de entree van de zaal aan de Lagestraat 1). Tijdens de inloopavond zal het plan worden toegelicht, kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen, behandelen wij alle ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna leggen wij het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.