Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 10 juli 2019Verleende omgevingsvergunning Wernhoutseweg 120 en 120a te Wernhout en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend:

 

• dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub a onderdeel 3 van de Wabo een omgevingsvergunning heeft verleend voor de realisatie vijf appartementen en vier grondgebonden woningen met bijbehorende voorzieningen aan de Wernhoutseweg 120 en 122 te Wernhout;

en

• dat zij voor de bouw van de appartementen en de woningen tevens hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 110 a van de Wet Geluidhinder heeft vastgesteld;

 

De omgevingsvergunning ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo), en het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

 

Terinzagelegging

Het besluit omgevingsvergunning, het besluit vaststelling hogere waarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens openingstijden op het gemeentekantoor aan de Bredaseweg 2 te Zundert. Voor inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via www.zundert.nl of 076-5995600. Een digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepsschrift worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

U kunt een beroepschrift op twee manieren indienen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > In beroep gaan > Meer over de beroepsprocedure bij een bestuursrechter > Beroepschrift indienen > Beroepschriftformulier rechtbank;

2. U stuurt een brief naar: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het indienen van een beroepschrift schorst te inwerkingtreding van het besluit omgevingsvergunning niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl. U gaat naar > uw situatie > rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarde kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.

Ook het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van het besluit hogere grenswaarde niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.