Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
donderdag 11 juli 2019Voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen’

Logo Zundert

 

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen’ ter inzage ligt. Het voorontwerp en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij de bij de gemeente (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

 

Inhoud in het kort

Het plan gaat uit van de sanering van de (voormalige) varkenshouderij aan de Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen, de herbestemming van de daar gelegen bedrijfswoning naar de bestemming ‘wonen’ en de toevoeging van één Ruimte voor Ruimte woning.

 

De vigerende bestemmingsplannen ‘Bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ en ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat de vigerende bestemmingsplannen ter plaatse worden herzien.

 

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen het plan en diens bijbehorende stukken tijdens de openingsuren inzien. Eenieder kan gedurende de terinzagelegging een mondelinge of een schriftelijke inspraakreactie indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakreactie dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen worden ingekomen reacties behandeld en voorgelegd aan het college. Het college zal een besluit nemen of het bestemmingsplan verder in procedure wordt gebracht, eventueel gewijzigd naar aanleiding van inspraakreacties. Bij een positief besluit wordt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen. Als de zienswijzetermijn voorbij is wordt aan de raad een voorstel gedaan tot het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In geval van vaststelling van het bestemmingsplan komt deze nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan, voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of hier redelijkerwijs niet toe instaat waren, nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.