Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2016

Ontwerp derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (derde veegplan)

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp 'derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (derde veegplan)' ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

In deze herziening wordt een tweetal onherroepelijke afwijkingsbesluiten overgenomen. Daarnaast wordt de Verordening ruimte 2014 van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geïmplementeerd in het bestemmingsplan. Dit zijn met name (dwingende) regels in het kader van de Zorgvuldige Veehouderij. Maar ook voor bestaande glastuinbouwbedrijven in de Groenblauwe mantel geldt een wijziging. Daarnaast is er een verruiming voor permanente teeltondersteunende voorzieningen opgenomen. Verder worden enkele vormen van gebruik die eerst alleen waren toegestaan middels een omgevingsvergunning, bij recht toegestaan. Het gaat om een beroep/bedrijf aan huis en enkele nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf. Ook wordt de mogelijkheid geboden om een langgevelboerderij binnen de bestemming Wonen in zijn geheel voor bewoning geschikt te maken zonder dat de aanduiding 'cultuurhistorische waarde' is opgenomen. Daarnaast worden er nog enkele ambtshalve aanpassingen op de planverbeelding doorgevoerd (Wernhoutseweg 93 te Wernhout, Akkermolenweg 31 en 33 te Zundert, Overasebaan 8 en 10 te Rijsbergen, Slikstraatje 3 te Rijsbergen, Nieuwmoerseweg 3 en 3a te Achtmaal en Bredaseweg 15c te Zundert). Tot slot worden er nog enkele ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt (Ettenseweg 52 te Rijsbergen, Ettenseweg 62 en 62a te Rijsbergen, Oekelsebaan 10a en 12 te Rijsbergen, Maalbergenstraat 7 te Wernhout, Oekelsestraat 3 te Rijsbergen, Finéstraat 3a te Rijsbergen en Moststraat 2 Wernhout).

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via onze eigen internetsite zoals hieronder vermeld.

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-596 98 04).

Vervolgprocedure

Als de inzagetermijn voorbij is, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van de derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (derde veegplan). In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

@ Voor meer informatie over het ontwerp van de derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert wordt verwezen naar onze internetsite www.zundert.nl > thema's en projecten (rechts) > bestemmingsplan Buitengebied > 6. Veegplannen > veegplan 3