Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 24 juli 2019Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’

Logo Zundert

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2019 het bestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’ heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Doel van dit plan is de uitbreiding van een bestaand bedrijf en de realisatie van maximaal 2 bedrijfspercelen voor lichte bedrijvigheid. Het plangebied is gelegen aan de rand van de kern Achtmaal, op gronden tussen de Buntweg, Achtmaalseweg en Turfpad. Binnen het plan is de mogelijkheid opgenomen om op één van de percelen een bedrijfsverzamelgebouw – met ruimte voor maximaal 5 bedrijfsunits – op te richten, waarmee kan worden voorzien in de ruimtevraag van bedrijven die als ‘bedrijf aan huis’ in de kern van Achtmaal niet verder kunnen groeien. Een opwaardering (verbreding) van het Turpad, ter ontlasting van de kruising bij Den Thuur, maakt tevens onderdeel uit van het plan.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 25 juli 2019 tot en met 5 september 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zundert.nl onder ‘Verhuizen en (ver)bouwen - Bestemmingsplannen – Vastgesteld'.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende, die over het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 26 juli 2019 tot en met donderdag 5 september 2019. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.