Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 7 augustus 2019Ontwerpwijzigingsplan “Meirseweg 41 en 45 te Zundert”

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan “Meirseweg 41 en 45 te Zundert” ter inzage wordt gelegd.

 

Inhoud in het kort

Doel van onderhavig wijzigingsplan voor de locatie aan de Meirseweg 41-45 te Zundert is dat de bestemmingsvlakken worden gewijzigd en het bouwvlak vergroot wordt binnen de bestemming ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkeligsgebied’. Tevens wordt de locatie van de nieuwe corsobouwplaats voor buurtschap Laarheide in het wijzigingsplan opgenomen met de bestemming ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ met de aanduiding specifieke vorm van ‘maatschappelijk – corsobouwplaats’

 

Voor de oude locatie van de corsobouwplaats wordt de bestemming van ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk-corsobouwplaats’ wordt veranderd in de bestemming ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied’.

 

De vigerende bestemmingsplannen staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4.7.13 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

terinzagelegging

Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 5 augustus tot en met 18 september 2019 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPmeirseweg 41en45-OW01). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → wijzigingsplannen. Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 596 5600.