Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2016

Ontwerpbestemmingsplan "Corsobouwplaats Prinsenstraat" te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat vanaf donderdag 22 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017 het ontwerp van het bestemmingsplan “Corsobouwplaats Prinsenstraat" te Zundert ter inzage ligt. Het ontwerp en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij de bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Inwoner → Ruimtelijke procedures → Bestemmingsplannen’.

Inhoud in het kort

Het ontwerpbestemmingsplan maakt onderdeel uit van de totale gebiedsontwikkeling tussen de Randweg Zundert en de Veldstraat en maakt het planologisch mogelijk maximaal twee corsobouwplaatsen te verplaatsen naar de 'oksel' van de Randweg Zundert en de Prinsenstraat. Het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Zundert" staat deze ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat het geldende bestemmingsplan ter plaatse wordt herzien.

Ontwerpverzoek tot herbegrenzing Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

In het ontwerpbestemmingsplan wordt uitgegaan van een herbegrenzing van het 'Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling'. In dit kader zal een verzoek bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant worden ingediend. Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend. In de toelichting behorende bij het onderhavige ontwerpbestemmingsplan vindt een nadere motivering plaats waarom het verzoek tot herbegrenzing wordt gedaan. Daarnaast wordt verwezen naar de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan waar het betreffende gebied is aangegeven.

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken (vanaf donderdag 22 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017) kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

Indien uw zienswijze (tevens) betrekking heeft op het verzoek tot herbegrenzing van het 'Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' verzoeken wij u dit expliciet in de reactie aan te geven.

Vervolgprocedure

Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. De raad wordt pas voorgesteld het bestemmingsplan al dan niet vast te stellen nadat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een besluit omtrent de wijziging van de begrenzing van het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling heeft genomen.

In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.