Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 2 oktober 2019Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een parkeerplaats met landschappelijke inrichting ‘Bredaseweg 43, Klein Zundert’

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens is om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onderdeel 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied, ten behoeve van de realisatie van een parkeerplaats met landschappelijke inpassing ter hoogte van de Bredaseweg 43 te Klein Zundert. De voorgenomen vergunningverlening ziet op het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

 

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 oktober 2019 gedurende zes weken voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor aan Bredaseweg 2 te Zundert. De ontwerp-omgevingsvergunning is ook raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor inhoudelijke vragen kan een telefonische afspraak worden gemaakt via tel. 076-599 56 00.

 

Zienswijze

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging (tot en met 13 oktober 2019), zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen over de ontwerp-omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001,4880 GA Zundert (o.v.v. zienswijze Bredaseweg 43). Mondelinge zienswijzen kunnen na een telefonische afspraak (0765995600) worden ingebracht.