Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 2 oktober 2019Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Ettenseweg 103 te Rijsbergen’

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2019 het bestemmingsplan ‘Ettenseweg 103 te Rijsbergen’ heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Doel van onderhavig bestemmingsplan is het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’ op de locatie Ettenseweg 103 te Rijsbergen.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij horende stukken ligt met ingang van 3 oktober tot en met 13 november 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan door een belanghebbende, die over het ontwerpbestemming tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemming ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepsschrift mogelijk is van donderdag 4 oktober tot en met woensdag 13 november 2019. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.