Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2016
Postcode en huisnummer:
4881DE 12

Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project Bredaseweg 12 te Zundert (bestemmingsplan "Hoek Bredaseweg – Het Laar te Zundert"). Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met maximaal 7 dB wordt overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde van 63dB wordt derhalve niet overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde treedt op ter plaatse van de bebouwing, die parallel aan de Bredaseweg opgericht wordt.

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 22 december 2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor op de Bredaseweg 2 te Zundert, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen bij voorkeur schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt via tel 076-5969844.