Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 4 december 2019Voorontwerpbestemmingsplan "De Roskam” te Zundert

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 5 december 2019 voor de duur van zes weken op het Raadhuis aan de Markt 1te Zundert, ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan "De Roskam" te Zundert. Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van 21 appartementen en horeca op de begane grond, zoals dat nu het geval is. De bestaande opstallen worden gesloopt. Ook maakt de herinrichting van de parkeerplaats onderdeel uit van het initiatief.

 

Het plan is eveneens digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

 

Inspraak

Gelet op de Inspraakverordening gemeente Zundert 2016 kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn (t/m 15 januari 2020), een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Tevens wordt een inloopavond georganiseerd op woensdag 4 december 2019. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur bent u van harte welkom bij Proeftijd aan Molenstraat 1. Tijdens de inloopavond wordt het plan toegelicht, kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen, behandelen wij alle ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna leggen wij het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.