Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 4 december 2019Ontwerpbestemmingsplan ‘Ruyterhof Rijsbergen’

Logo Zundert

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruyterhof Rijsbergen’ ter inzage wordt gelegd.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de herontwikkeling van het voormalige restaurant De Ruyterhof, gelegen aan de Hogestraat 22a te Rijsbergen, tot een appartementencomplex met 13 appartementen.

 

De vigerende bestemmingsplannen ‘Bestemmingsplan Centrumgebied Rijsbergen’ en ‘Paraplubestemmingsplan woningaantallen komplannen’ staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat de vigerende bestemmingsplannen ter plaatse worden herzien.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij horende stukken ligt met ingang van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020 tijdens openingstijden ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Het plan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

 

 

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In geval van vaststelling van het bestemmingsplan komt deze nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan, voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of hier redelijkerwijs niet toe instaat waren, nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.