Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 29 januari 2020Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert

Logo Zundert

 

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project “Prinsenstraat fase 2” (Tuinderij fase 2) te Zundert. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) treedt op ter plaatse van de woningen die aan de Prinsenstraat en direct daarachter zijn gelegen. Ook ter plaatse van de woningen aan de noordwestelijke rand van het plangebied, evenwijdig aan de randweg en gelegen aan de landschappelijke zone, wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het gaat in totaal om 15 woningen, waarbij de geluidsbelasting 49-57 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 9 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde (63 dB) wordt niet overschreden. Daarbij wordt aan het besluit de voorwaarde verbonden dat bij de woningen waarvoor een hogere waarde is vastgesteld, één geluidluwe buitengevel aanwezig dient te zijn waarop de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden.

 

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 30 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het Raadhuis aan Markt 1 in Zundert.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.