Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 15 april 2020Kennisgeving Wet Geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai voor de realisatie van 11 appartementen aan Molenstraat 91-95 te Zundert. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) treedt op meerdere gevels van het pand op.

 

Ter hoogte van de Molenstraat is sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Dit betreft de drie wooneenheden, die in het westelijk van het gebouw op zowel de begane grond als de eerste verdieping zijn gelegen en direct grenzen aan de Molenstraat. De geluidsbelasting bedraagt 62 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 14 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde (63 dB) wordt niet overschreden.

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 april 2020 gedurende zes weken ter inzage in het Raadhuis aan Markt 1 in Zundert.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.