Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 6 mei 2020Voorontwerpbestemmingsplan “Ettensebaan 2 te Klein-Zundert”

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Ettensebaan 2 te Klein-Zundert” met ingang van 7 mei 2020 voor de duur van 6 weken ter inzage ligt in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Het bestemmingsplan verandert de agrarische bestemming in de bestemming “Bedrijf”. De bedrijfsvoering richt zich op het geven van cursussen en workshops in groepsverband en meditatie. Tevens wordt kleinschalig nachtverblijf toegestaan, uitsluitend ten behoeve van cursisten en deelnemers workshops.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

 

Inspraak

Gelet op de Inspraakverordening gemeente Zundert 2016 kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn, van 7 mei 2020 tot en met 17 juni 2020, een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen worden alle ingekomen reacties behandeld. Indien nodig wordt het plan hierop aangepast. Daarna komt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te liggen (wederom voor een periode van 6 weken). Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Wanneer de inzagetermijn voorbij is, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Vervolgens komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan, voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of hier redelijkerwijs niet toe instaat waren, nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.