Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 mei 2020Ontwerpbestemmingsplan De Roskam, ter inzage

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het bestemmingsplan “De Roskam” ter inzage wordt vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van de bestemming voor de locatie Molenstraat 1 in Zundert, plaatselijk bekend als “De Roskam”, voor het wijzigen van de bestemming. Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van 21 appartementen en horeca op de begane grond, zoals dat nu het geval is. Ook maakt de herinrichting van de parkeerplaats onderdeel uit van het initiatief.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 14 mei 2020 tot en met 25 juni 2020 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.BPderoskam-OW01).

Het vigerende bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan in procedure gebracht.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij horende stukken ligt met ingang van 14 mei 2020 tot en met 25 juni 2020 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Markt 1 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, via de directe link of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → wijzigingsplannen.

Beroep

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 596 5600.