Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
donderdag 14 mei 2020Ontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen”

Logo Zundert

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen” ter inzage wordt gelegd.

 

Het plan gaat uit van de sanering van de (voormalige) varkenshouderij aan de Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen, de herbestemming van de daar gelegen bedrijfswoning naar de bestemming “Wonen” en de toevoeging van één Ruimte voor Ruimte woning.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken, ligt met ingang van 14 mei 2020 tot en met 24 juni 2020 tijdens openingstijden ter inzage in het Raadhuis aan Markt 1 te Zundert. Het plan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen --> Bestemmingsplannen --> (Voor)ontwerp’.

 

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vervolgprocedure

Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming.

 

In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.