Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 22 juli 2020Rectificatie Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, project “Prinsenstraat fase 2”

 

Deze kennisgeving betreft een rectificatie omdat in de eerdere kennisgeving van 8 juli 2020 (o.a. Stcrt. 2020, 37181) niet in de rechtsmiddelenverwijzing is vermeld dat op het besluit de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is. Om die reden worden de reeds ter inzage gelegde stukken opnieuw ter inzage gelegd en wordt de in de eerdere kennisgeving vermelde beroepstermijn gewijzigd.

 

In het kader van het bestemmingsplan “Prinsenstraat fase 2” hebben burgemeester en wethouders van Zundert conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder (Wgh) ongewijzigd vastgesteld. Met dit besluit zijn hogere waarden vastgesteld voor enkele woningen die aan de Prinsenstraat en direct daarachter zijn gelegen. Ook voor enkele woningen aan de noodwestelijke rand van het plangebied, evenwijdig aan de randweg en gelegen aan de landschappelijke zone, zijn hogere waarden vastgesteld. Het gaat in totaal om 15 woningen, waarbij de geluidsbelasting 49-57 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 9 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde (63 dB) wordt niet overschreden. Aan het besluit is de voorwaarde verbonden dat bij de woningen waarvoor een hogere grenswaarde is vastgesteld één geluidluwe buitengevel aanwezig dient te zijn waarop de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden.

 

Geen zienswijzen

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is daarom ongewijzigd vastgesteld.

 

Terinzagelegging

Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken ligt vanaf 23 juli 2020 tot en met 3 september 2020 tijdens openingstijden ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert.

 

Beroep

Tegen de beschikking kan door een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij tegen het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 24 juli 2020 tot en met donderdag 3 september 2020.

Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd. Omdat op het besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is, moeten in een beroepschrift de beroepsgronden worden opgenomen, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en kunnen na afloop van de beroepstermijn geen beroepsgronden meer aangevoerd worden.

 

Inwerkingtreding

Het besluit Hogere Grenswaarde(n) treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.