Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 22 juli 2020Rectificatie (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan "Prinsenstraat fase 2" (Tuinderij fase 2) te Zundert

 

Deze kennisgeving betreft een rectificatie omdat in de eerdere kennisgeving van 8 juli 2020 (o.a. Stcrt. 2020, 37180) niet in de rechtsmiddelenverwijzing is vermeld dat op het besluit de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is. Om die reden worden de reeds ter inzage gelegde stukken opnieuw ter inzage gelegd en wordt de in de eerdere kennisgeving vermelde beroepstermijn gewijzigd.

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan "Prinsenstraat fase 2" in haar vergadering van 9 juni 2020 gewijzigd heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van 100 grondgebonden woningen (maximaal 110) in het gebied tussen de Prinsenstraat, Beeklaan en Veldstraat te Zundert.

 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen. Het door de raad aangenomen amendement heeft betrekking op de gronden behorende bij Veldstraat 20 te Zundert waar in het ontwerpbestemmingsplan twee woningen op waren voorzien. Deze woningen zijn uit het bestemmingsplan verwijderd en de betreffende gronden (enkel het deel waarop de woningen waren voorzien) maken geen onderdeel meer uit van het bestemmingsplan. De begrenzing van het bestemmingsplan is op de planverbeelding aangepast. Ook de toelichting van het bestemmingsplan is aangepast naar aanleiding van de genoemde wijziging.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en bijbehorende stukken, liggen met ingang van 23 juli 2020 tot en met 3 september 2020 tijdens openingstijden ter inzage in het raadhuis (Markt 1 te Zundert). Het plan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen --> Bestemmingsplannen --> Vastgesteld’.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende, die over het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 24 juli 2020 tot en met donderdag 3 september 2020. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Crisis- en herstelwet

Omdat het bestemmingsplan de bouw van meer dan elf woningen mogelijk maakt, is op het vaststellingsbesluit de Chw van toepassing. Dit brengt met zich mee dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en dat na afloop van de beroepstermijn geen gronden meer aangevoerd kunnen worden.