Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 15 juli 2020Voorontwerpbestemmingsplan “Zuidrand, Achtmaal” te Achtmaal

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 16 juli 2020 voor de duur van acht weken op het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert, het voorontwerpbestemmingsplan "Zuidrand, Achtmaal " (te Achtmaal” ter inzage ligt. Het plan is eveneens digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder 'Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^ (Voor)ontwerp

 

Inhoud in het kort

Het voorontwerpbestemmingsplan staat de realisatie toe van 40 grondgebonden woningen in Achtmaal, bestaande uit diverse woningtypologieën. Het plangebied van “ZuidRand, Achtmaal” is aan de zuidoostzijde gelegen aan de rand van de dorpskern Achtmaal. Het plangebied wordt omsloten door de Van Lanschotstraat, Tessenvijverstraat, Griendweg, Timberwolfstraat en Pastoor de Bakkerstraat.

 

Inspraak

Gelet op de Inspraakverordening gemeente Zundert 2016 kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn (t/m 10 september 2020), een schríftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp naar voren brengen. Schríftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001,4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen, behandelen wij alle ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna leggen wij het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.