Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 15 juli 2020Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Kraaiheuvelstraat 1, Eendenkooistraat 2a en Kraaivenstraat 1 te Achtmaal”

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Kraaiheuvelstraat 1, Eendenkooistraat 2a en Kraaivenstraat 1 te Achtmaal’ heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan staat de realisatie van een woning met een grotere inhoud toe op de locatie Kraaiheuvelstraat 1 te Achtmaal. Op de locaties Eendenkooistraat 2a en Kraaivenstraat 1 wordt (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing gesaneerd en de bestemming gewijzigd naar “Wonen”.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij horende stukken ligt met ingang van 16 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Markt 1 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl,

 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan door een belanghebbende, die over het ontwerpbestemming tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemming ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepsschrift mogelijk is van vrijdag 17 juli 2020 tot en met donderdag 27 augustus 2020. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.