Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 1 juli 2020Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Meirseweg 41 en 45 vastgesteld

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Meirseweg 41 en 45” is vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van de bestemmingsvlakken en vergroting van het bouwvlak binnen de bestemming ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied’. Tevens wordt de locatie van de nieuwe corsobouwplaats voor buurtschap Laarheide in het wijzigingsplan opgenomen met de bestemming ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ met de aanduiding specifieke vorm van ‘maatschappelijk – corsobouwplaats’. Tot slot wordt de bestemming ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk-corsobouwplaats’ van de oude locatie van de corsobouwplaats, veranderd in de bestemming ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied’.

De vigerende bestemmingsplannen staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4.7.13 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 2 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPmeirseweg 41en45-VS01). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → wijzigingsplannen.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, van 2 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020, kan beroep worden ingesteld door diegene, die met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van het college treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.