Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 23 november 2016
Postcode en huisnummer:
4881CN 25

Kennisgeving voornemen tot het opstellen van het bestemmingsplan "De Tantes van Van Gogh te Zundert" (Locaties Markt 25 - Sint Elisabethlaan 3a)

Logo Zundert

Voornemen om met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan op te stellen.

Burgemeester en wethouders geven, gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, kennis van het voornemen een bestemmingsplan vast te laten stellen om op de locatie Markt 25 en Sint Elisabethlaan 3a in Zundert 20 appartementen te kunnen realiseren. Het bestaande gebouw aan Markt 25 wordt daarbij niet geheel gesloopt, maar de zijgevel aan de zijde van het Van Goghhuis wordt behouden en extra benadrukt.

Over dit voornemen:

  • is vooraf en wordt in de komende periode met de direct belanghebbende partijen overleg gevoerd ten aanzien van de herontwikkeling;

  • worden geen stukken ter inzage gelegd;

  • wordt op dit moment geen gelegenheid geboden om daarover een reactie richting het college naar voren te brengen;

  • worden drie (overheids-)instanties in de gelegenheid gesteld ten aanzien van het plan daarover een advies uit te brengen.

Het definitieve ontwerpbestemmingsplan wordt op een later moment ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Dit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze tegen het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad.