Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 3 juni 2020Vastgesteld bestemmingsplan "Ruyterhof Rijsbergen”

Logo Zundert

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 12 mei 2020 het bestemmingsplan "Ruyterhof Rijsbergen” gewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld. Ingevolge artikel 3:18 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat er één zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Korte inhoud

Het plan betreft de herontwikkeling van het voormalige restaurant De Ruyterhof, gelegen aan de Hogestraat 22a te Rijsbergen, tot een appartementencomplex met 13 appartementen.

 

De bestemmingsplannen “Centrumgebied Rijsbergen” en “Paraplubestemmingsplan woningaantallen komplannen” staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is een bestemmingsplanprocedure ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) doorlopen en is het onderhavige bestemmingsplan vastgesteld.

 

Wijzigingen

In de “Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen” behorende bij het bestemmingsplan "Ruyterhof Rijsbergen" wordt ingegaan op de zienswijze en diens beantwoording en op de ambtshalve wijzigingen die in het plan zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 4 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 tijdens openingstijden ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Het plan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → Vastgesteld.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 16 juli 2020, kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, belanghebbenden die worden getroffen door de wijziging in het bestemmingsplan, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.