Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 3 juni 2020Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, project “Ruyterhof Rijsbergen”

 

In het kader van het bestemmingsplan “Ruyterhof Rijsbergen” hebben burgemeester en wethouders van Zundert conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder (Wgh) ongewijzigd vastgesteld. Met dit besluit worden hogere waarden vastgesteld voor de bebouwing die op de locatie Hogestraat 22a in Rijsbergen wordt opgericht. Uit de rapportage wordt herleid dat vanwege wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde (48 dB) wordt overschreden ter plaatse van de noord- en oostgevels van de appartementen. Het gaat in totaal om 9 appartementen, waarbij de geluidsbelasting 50-57 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 9 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde (63 dB) wordt niet overschreden.

 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Tegen het ontwerpbesluit is tijdens de terinzagelegging één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Terinzagelegging

Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken ligt vanaf 4 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 tijdens openingstijden ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken, dus tot en met 16 juli 2020, kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit kan, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht, geen beroep instellen.

 

Het besluit Hogere Waarden Wgh treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.