Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 3 juni 2020Rectificatie besluit hogere Waarde(n) Wet geluidhinder (project: De Groene Kamers - fase 2)

Logo Zundert

 

Op 20 mei 2020 is bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders van Zundert, voor het project “De Groene Kamers, fase 2”, het besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder ongewijzigd heeft vastgesteld conform de Wet geluidhinder. In de publicatie was niet aangegeven dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op dit besluit. In verband hiermee wordt deze rectificatie geplaatst, waarbij geldt dat de beroepstermijn niet opnieuw wordt opengesteld.

Met dit besluit wordt een hogere waarde vastgesteld ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder ter plaatse van de bebouwing, die het dichtstbij de Bredaseweg (te Rijsbergen) opgericht wordt. Uit de rapportage is herleid dat de voorkeursgrenswaarde met maximaal 5 dB wordt overschreden, ter plaatse van deze bebouwing. De maximaal te verlenen hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.

 

Geen w ijzigingen ten opzichte van het ontwerp

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet veranderd. Daarnaast zijn tegen het ontwerpbesluit tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen ingediend.

 

Terinzagelegging

Het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken liggen van 21 mei 2020 tot en met 2 juli 2020 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert).

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 2 juli 2020, kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit kan, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht, geen beroep instellen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit Hogere Grenswaarde(n) treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.