Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 27 mei 2020Ontwerp wijzigingsbesluit Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Palmbosstraat 11te Klein-Zundert gepubliceerd

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan “Palmbosstraat 11 te Klein-Zundert” ter inzage wordt gelegd.

De vigerende bestemmingsplannen staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4.7.13 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 28 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPpalmbosstr11-OW01). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → wijzigingsplannen. Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 596 5600.