Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 5 augustus 2020Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Kleine Heistraat 1 en 1a en Bloemstraat 1 te Wernhout”

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 juli 2020 het bestemmingsplan “Kleine Heistraat 1 en 1a en Bloemstraat 1 te Wernhout” gewijzigd heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan maakt de bedrijfsverplaatsing van een boomteeltbedrijf naar een duurzame locatie voor verdere ontwikkeling, aan de Bloemstraat 1 te Wernhout, mogelijk. Op de locatie Kleine Heistraat 1 wordt de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesaneerd en de bestemming gewijzigd naar ‘Wonen’. Ook op de locatie Kleine Heistraat 1a wordt de bestemming gewijzigd naar ‘Wonen’.

 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

De regels van het ontwerpbestemmingsplan “Kleine Heistraat 1 en 1a en Bloemstraat 1 te Wernhout” zijn naar aanleiding van de vooroverlegreactie van de Provincie Noord-Brabant aangepast. In de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan waren niet alle wijzigingen correct doorgevoerd. In het vast te stellen bestemmingsplan zijn deze omissies hersteld.

 

Daarnaast is ook de toelichting van het bestemmingsplan aangepast, specifiek de paragraaf “Maatschappelijke uitvoerbaarheid”. In paragraaf 7.2.3 zijn de vooroverlegreacties nadrukkelijker beschreven en is aangegeven op welke wijze deze in het bestemmingsplan zijn verwerkt.

 

Wijzigingen planregels

1. Opnemen definitie van “veehouderij” conform de provinciale Interim Omgevingsverordening (IOV) in de begripsbepaling

 

In artikel 3.1, evenals in artikel 3.5.5, van de planvoorschriften van het ontwerpbestemmingsplan wordt een veehouderij op de locatie Bloemstraat 1 te Wernhout uitgesloten. In de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan was de definitie van “veehouderij” niet opgenomen. Het bestemmingsplan is hierop aangepast. In artikel 1.95 is de definitie van “veehouderij” conform de begripsbepaling uit artikel 1.1 van de IOV toegevoegd.

 

2. Aanpassing wijzigingsbevoegdheid t.b.v. vergroting van een agrarisch bedrijf

 

In artikel 4.7.2 van de planvoorschriften van het digitale ontwerpbestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de vergroting van een agrarisch bedrijf. Deze is in het vast te stellen bestemmingsplan aangepast en afgestemd op de bestemming en de aanduiding die op de locatie Bloemstraat 1 wordt beoogd: een (vollegrond)teeltbedrijf met de aanduiding “bomenteelt”. In de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan was deze wijziging niet correct doorgevoerd. De wijzigingsbevoegdheid geldt enkel nog voor een agrarisch bedrijf, zijnde een (vollegrond)teeltbedrijf met de aanduiding “bomenteelt”.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij horende stukken ligt met ingang van 6 augustus 2020 tot en met 17 september 2020 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Markt 1 te Zundert). Het plan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen --> Bestemmingsplannen --> Vastgesteld’.

 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan door een belanghebbende, die over het ontwerpbestemming tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemming ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepsschrift mogelijk is van vrijdag 7 augustus 2020 tot en met donderdag 17 september 2020. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.