Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 19 augustus 2020Publicatie Wijzigingsplan Oekelsebaan 5 en 5a

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan “Oekelsebaan 5a ” ter inzage wordt gelegd.

Het betreft een locatie waar de bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar de bestemmening Wonen met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4.7.13 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 20 augustus 2020 tot en met 1 oktober 2020 ter inzage op het gemeentehuis.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPoekelsebaan5a-OW01). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^wijzigingsplannen. Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 596 5600.