Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
donderdag 3 september 2020Wet milieubeheer MER-beoordeling, Foesenek Vleeskalveren BV, Ettenseweg 70, 4891 SX Rijsbergen

Logo Zundert

Op 22 mei 2019 hebben wij van Foesenek Vleeskalveren BV een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) ontvangen voor een beoogde activiteit binnen de inrichting aan de Ettenseweg 70, 4891 SX Rijsbergen. Het voornemen omvat het veranderen van een vleeskalverenhouderij.

Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 14 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage is de voorgenomen activiteit m.e.r. beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat het college van burgemeester en wethouders, alvorens de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling te nemen, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit heeft het college besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Zundert. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente.

Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is bovengenoemd besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij het besluit een belanghebbende - los van het voor te bereiden besluit - rechtstreeks in zijn belang treft. Anderen kunnen in een later stadium zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarbij kunt u uw eventuele bezwaren tegen de voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zienswijzen zullen bij de beoordeling van de aanvraag om vergunning worden betrokken.