Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 30 september 2020Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en ontwerpbestemmingsplan "Appartementen Sint Bavostraat 19” ter inzage

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Appartementen Sint Bavostraat 19” en het ontwerpbesluit voor een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder ter inzage worden gelegd.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan, in het kort

Het ontwerpbestemmingsplan betreft de wijziging van de bestemming voor de locatie Sint Bavostraat 19 in Rijsbergen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het planologisch kader voor het realiseren van zes betaalbare, duurzame, levensloopbestendige nultreden appartementen op de locatie.

Het vigerende bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is dit (ontwerp) bestemmingsplan in procedure gebracht.

Inhoud ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder, in het kort

Het besluit hogere grenswaarde is nodig omdat niet kan worden voldaan aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB voor wat betreft het geluid ter plaatse van de bebouwing aan de zuidelijke voorgevel en de oostelijke zijgevel. De geluidsbelasting blijft wel binnen de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder (63 dB). De Wet geluidhinder bepaalt dat het college een hogere grenswaarde mag vaststellen indien de geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde inzit. In dat geval moet het college nagaan of maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting onder de voorkeurswaarde te krijgen.

In het ontwerpbesluit voor de hogere waarde Wet geluidhinder en het bijbehorende geluidsonderzoek is te lezen dat bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig, niet kosteneffectief en stedenbouwkundig niet gewenst zijn. Voor het bouwplan betekent dit dat er mogelijk aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om aan het Bouwbesluit te voldoen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij horende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Markt 1 te Zundert). Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde kunnen in deze periode ook digitaal worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (via plan ID: NL.IMRO.0879.BPsintbavostraat19-OW01).

 

Zienswijzen

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen inzake het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 596 5600.