Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 21 oktober 2020Bestemmingsplan “De Roskam” te Zundert vastgesteld

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “De Roskam” in haar vergadering van 29 september 2020 (ongewijzigd) heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van de bestemming voor de locatie Molenstraat 1 in Zundert, plaatselijk bekend als “De Roskam”, voor het wijzigen van de bestemming. Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van 21 appartementen en horeca op de begane grond, zoals dat nu het geval is. Ook maakt de herinrichting van de parkeerplaats onderdeel uit van het initiatief.

Het vigerende bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan in procedure gebracht.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en bijbehorende stukken, liggen van 22 oktober 2020 tot en met 3 december 2020 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.BPderoskam-VS01).

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende, die over het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van donderdag 22 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Omdat het bestemmingsplan de bouw van meer dan elf woningen mogelijk maakt, is op het vaststellingsbesluit de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en dat na afloop van de beroepstermijn het beroepschrift niet meer kan worden aangevuld.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.