Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 4 november 2020Voorontwerpbestemmingsplan “Molenstraat 23-27” te Zundert

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 5 november 2020 voor de duur van zes weken op het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert, het voorontwerpbestemmingsplan "Molenstraat 23-27" (te Zundert) ter inzage ligt. Het plan is eveneens digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, via code: NL.IMRO.0879.BPmolenstraat23-VO01, en/of via www.zundert.nl onder 'Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^ (Voor)ontwerp

 

Inhoud in het kort

Het voorontwerpbestemmingsplan staat de realisatie toe om op de locatie gelegen aan de Molenstraat 23 t/m 27 te Zundert, 19 appartementen te realiseren. Het plangebied bevindt zich tussen de Molenstraat en Heerdhof/Heerdgang in Zundert. Het plan bestaat uit de realisatie van een appartementengebouw aan de Molenstraat 25-27 en een appartementengebouw op het achtergelegen perceel. Tot slot wordt het monumentale pand aan de Molenstraat 23 getransformeerd tot een beneden- en een bovenwoning en zijn in de (later gerealiseerde) achterbouw twee nieuwe woningen voorzien. Ook het deels openbare achterterrein wordt opnieuw ingericht.

 

Inspraak

Gelet op de Inspraakverordening gemeente Zundert 2016 kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn (t/m 17 december 2020), een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp naar voren brengen. Schríftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001,4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen, behandelen wij alle ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna leggen wij het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.